മലയാളം നൂതന പരിഭാഷ ബൈബിള്

 

ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുക :